دسامبر

کتاب های کوچه و پس کوچه های طهرون…(اولین محله:امام زاده یحیی(شرقی)حرفه ای ترین کتاب تهرانشناسی است که شامل:اداب  و رسوم اجتماعی ؛معرفی ۵۰خانه تاریخی جدید در محله برای اولین بار؛مشاهیر محله؛وجه تسمیه تهران؛نام قدیم کوچه ها و دهها اطلاعات مفید دیگر است؛


دسامبر 27, 2017

کتاب های حرفه ای تهران شناسی

کتاب های کوچه و پس کوچه های طهرون…(اولین محله:امام زاده یحیی(شرقی)حرفه ای ترین کتاب تهرانشناسی است که شامل:اداب  و رسوم اجتماعی ؛معرفی ۵۰خانه تاریخی جدید در […]