کویر نوردی

کویر نوردی

کویر پیمایی وکویر نوردی یکی از رشته ای اصلی طبیعت گردی در دنیا می باشد،این رشته برای اولین بار در ایران بصورت عمومی وتخصصی آموزش داده خواهد شد.

مختصری از رشته کویر پیمایی وکویر نوردی وبیابان گردی

در کویر پیمایی معمولاً با پای پیاده ومسافت نسبتاً کوتاه انجام می شود بدین گونه که یک تیم کویر پیما از یک مقصد مشخص شروع وضمن بررسی منابع آبی ونقاط دیدنی سفر خود را شروع می کنند.در این نوع سفر که در ایران اغلب بصورت آفرود انجام می شود با وسایل نقلیه ای که نه چندان مناسب برای کویر نوردی می باشدتوره ویا سفرهای انجام می گیرد.

اما کویر نوردی که رشته کاملاً تخصصی است در ایران کمتر صورت می گیرد.اولین شرط برای یک کویر نورد داشتن 3مهارت است1ـ مهارت در شتر سواری ودانستن خصوصیات این حیوان متخصص صحراها می باشد2ـ باد شناسی وتجزیه وتحلیل نوع باد ومیزان رطوبت ناچیز  وپی آمدآن  3ـ دانستن وشناختن نوع بدن وجلوگیری از هدر رفت رطوبت وانرژی وطریقه زندگی کردن در بیابان وکویر(بادیه نشینی)

سئوال مهم:هدف از کویر پیمایی وکویر نوردی چیست؟

آیا به دنبال آب می گردیم تا با حفره یک چاله وروش تقطیر به آب برسیم؟

آیا فقط می خواهیم زیبایی کویر را مشاهده کنیم؟

کویر،درس زندگی

 کویر درسهای بزرگی به ما می آموزد

 

1ـ اگرراه را گم کنی و اشتباه کنی ممکن است دیگر هیچ وقت نتوانی جبران کُنی

2ـ قدر هر چیزی داری بدان، داشتن مهم نیست نگه داشتن آن بسیار مهم است.

3ـ رسیدن به هدف ومقصد مشخص است مهمترین خواسته است ولی باید کوتاه ترین راه،درست ترین راه وبرای رسیدن انرژی خود را بیهوده تلف نکنی

4ـ همیشه باید هدفت با توانت متناسب باشد

5ـ در کویر نوردی مهمترین ویژگی یک انسان موفق را بصور عملی وناخودآگاه کسب می کنی.صبر؛

درس روانشناسی سفر از استاد عسگری