دورهای تخصصی راهنمایان گردشگری

۱-زبان تخصصی انگلیسی

۲-دوره تهرانشناسی حرفه ای

در سه گرایش:

الف:محله گردی طهرون قدیم

ب:تاریخ و معماری تخصصی

ج؛آرامستانگردی

د:تور ادیان

پ:موزه گردی

دوره تخصصی زبان های زنده دنیا

۱-ایتالیایی

۲-فرانسوی

۳-اسپانیولی

۴-انگلیسی

۵-آلمانی

۶-پرتغالی

۷-عربی

۸-بلغاری

۹-مجاری

۱۰-روسی

۱۱-هندی

۱۲-چینی

۱۳-ژاپنی

۱۴-کره ای

۱۵-مغولی