کتاب (کوچه و‌پس کوچه های طهرون)

تهرانشناسی حرفه ای


اولین کتابهای جز به جز تهران شناسی و شامل همه مباحث

و حرفه ای ترین آن

?از کجا شروع میکنیم!

طهرون قدیم‌شامل مناطق ۱۱ و ۱۲ است.

اما منطقه ۱۲ قلب❤طهرون است.بنابر این منطقه ۱۲ و محلات آن مبانی شروع کتابهای حرفه ای است؛چون بعضی محلات وسیع است؛مانند پامنار و امامزاده یحیی؛بنابر این این‌محلات دو کتاب میشوند.

کتابهای منطقه ۱۲؛۲۰جلد میشود.اما منطقه ۱۱ بعلت وسعت محلاتش و تقسیم بندی حرفه ای ان ؛شامل ۲۹کتاب می شود.

در مجموعه طهرون قدیم ۴۹ جلد کتاب می شود.

کتاب های کوچه و پس کوچه های طهرون(جلد اول)_از محله اصیل امام زاده یحیی شروع می شود؛این محله اصیل ترین و حذاب ترین محله تهران قدیم است؛خود این محله بعلت وسعت به دو کتاب (شرقی)و(غربی)تقسیم شده است.

کتاب شامل :نام های قدیم کوچه ها ؛لوکیشین فیلم ها؛مشاهیر محلی؛رسوم اجتماعی؛وبرای اولین بار معرفی ۵۰خانه قدیمی تاریخی محله و…است

این کتاب اولین کتاب کامل و حرفه ای تهران است که شامل تمام مباحث مفیدو بسیار جزیی و‌پلاک به پلاک کوچه ها است.

?مباحث عمومی کتاب؛

برای حرفه ای شدن کتاب؛در هر جلد یکسری مباحث تاریخی؛معماری؛مذهبی؛اجتماعی و… را دنبال میکنیم

?در کتاب اول تاریخ ایران باستان و سلسله پادشاهان و امرای ایران را بازگو میکنیم.بصورت عمومی؛سپس به دوران صفویه میرسیم؛که با احداث بارو بدور تهران؛تهران راربصورت یک آبادی ممترکز در آوردند.

از آن به بعد؛پادشاهان دوران صفویه را که ۱۱ حکمران داشتند؛در هر جلد کتاب؛ یکی را بصورت تخصصی بررسی میکنیم.

پس اولین پادشاه ؛شاه اسماعیل اول؛که از کتاب جلد دوم شروع میشود؛سپس پادشاهان افشاریه؛زندیه؛قاجار در هر کتاب یک پادشاه تا ۴۹ جلد کتاب طهرون تمام شود.

?مباحث اجتماعی؛

در هر جلد کتاب ؛دوبازی محلی؛یک غذای محلی؛را بیان میکنیم.

تنوع بازیها و غذاها در تهران؛بعلت مهاجرت اقوام مختلف بسیار متنوع و بسیار است.

?قنات های طهرون

در هر محله حداقل یک و یا دو قنات اصلی تهران ؛بوده است.در هر جلد یکی راربررسی میکنیم.

طهرون قدیم؛دارای ۳۸رشته قنات اصلی بوده است.

?شماره سفارش کتاب

۰۲۱-۶۶۰۴۹۴۰۱