کتاب های کوچه و پس کوچه های طهرون(جلد اول)_از محله اصیل امام زاده یحیی شروع می شود؛این محله اصیل ترین و حذاب ترین محله تهران قدیم است؛خود ایندمحله بعلت وسعت به دو کتاب (شرقی)و(غربی)تقسیم شده است.کتاب شامل :نام های قدیم کوچه ها ؛لوکیشین فیلم ها؛مشاهیر محلی؛رسوم اجتماعی؛وبرای اولین بار معرفی ۵۰خانه قدیمی د تاریخی محله و…است

این کتاب اولین کتاب کامل و حرفه ای تهران است که شامل تمام مباحث مفیدو بسیار جزیی و‌پلاک به پلاک کوچه ها است