تورهای مدارس(دانش آموزی)

برای اولین بار تورهای علمی؛حرفه ای برای دانشگاههای کشور در حال انجام است.تورهایی به مراتب بالاتر از تورهای دانشگاهها و اموزشگاههای گردشگری؛

معرفی نقاط ناشناخته بسیار و ارایه اطلاعات جزبه جز حتی در مسیر رسیدن به مقصد ما را از دیگران متمایز کرده است.