کتاب (ناشناخته های گردشگری ایران)جلد دوم

دایرالمعارف ۴شهر کرج؛هشتگرد؛نظر اباد ؛و ابیک قزوین است

این کتاب شامل تمام موارد مربوط به حوزه گردشگری مانند؛گیاه و‌جانور شناسی؛اماکن طبیعی و باستانی؛غذاهای محلی؛اداب و‌رسوم اجتماعی ؛مشاهیر؛ودهها اطلاعات مفید دیگر.می باشد.