حرفه ای ترین آموزش تور لیدری در ایران

تور لیدری(راهنمای تور) 

توضیحات مهم:

آموزش راهنمایان تور در ایران درآموزشگاه های میراث فرهنگی در دو گرایش فرهنگی مانند؛(موزه گردی) واکوتوریسم(طبیعت گردی) صورت می گیرد ،ولی در سازمان فنی وحرفه ای مهارت ها اصولی تر ولی در سطح آموزشی پائین ( به نام مهارت گردشگری)صورت می گیرد،با توجه به ارائه مدرک معتبر بین المللی از سوی هر دو سازمان ورسمیت داشتن هر دو نوع آموزش ،مؤسسه ایران اورِست با تجربه وعلم گرانبهای استاد عسگری علاوه بر دروس معرفی شده ،آموزش های تخصصی ویژه برای تور لیدرها در نظر گرفته است.

متأسفانه مشخص نیست در آموزش اکوتوریسم چه تخصصی در طبیعت گردی حاصل می شود ،چرا که طبیعت گردی خود دارای بیش از 67گرایش تخصصی و94 گرایش عمومی می باشد(طبق اصول نوین آموزشی در دنیا)

سئوال:آیا در راهنمای تور لیدری اکوتوریسم آموزش عمومی یا تخصصی رشته های زیر صورت می گیرد؟

کوه پیمایی وکوه نوردی،دامنه پیمایی ودامنه نوردی،کویر پیمایی وکویر نوردی،پرنده نگری،اقلیم شناسی و…

مشخص نیست آموزش به چه منظور صورت می گیرد؟

مسیرهای تورهایی که در روزنامه های کثیر الانتشار در بخش تورهای یک روزه وچند روزه مشخص شده نیازی به آژانس ،راهنما وتور لیدر ندارد،رانندگان ماشین های وی ،آی ،پی خود مسیرها را بهتر بلد هستند.

بنابر این تور لیدر به چه منظور آموزش می بیند؟

آیا چند کتاب وجزوء تئوری اورا به مهارت می رساند؟

مربیان واساتید آموزش دهنده که خود حتی سابقه اجرایی یک تور را ندارند چگونه می توانند بدون هیچ تجربه تورگردانی را آموزش دهند؟

آیا جزوات وکتاب های آموزشی با توجه به اقلیم ایران نوشته شده است؟

آیا یک تور لیدر می تواند براحتی وارد بازار کار شود؟

چه مهارت هایی برای یک راهنمای تور لازم است تا بتواند وارد بازار کار شود؟

✤تورلیدری کاربردی در 5 گرایش در ایران:

?برای اولین بار در ایران

1ـ اکوتوریسم؛(طبیعت گردی)

با دو گرایش؛عمومی؛تخصصی

2ـ فرهنگی؛تاریخی؛مانند:موزه گردی؛

همان عمومی آموزشگاه ها است.

3ـ تورلیدری خارجی(50کشور)

4ـ لیدر محلی(مانند؛تهرانگردی؛قزوین گردی؛کاشان گردی ؛سمنان گردی و…)

?لیدرهای بومی هم جزو این دسته هستند.

5 ـ  تور لیدری تخصصی(مانند؛پرنده نگری؛ژئوتوریسم(زمین شناسی گردشگری)؛عکاسی و…)

?توجه ؛

برای اولین بار در ایران علم پیشرفته و به روز دنیا

Rittoآموزش داده خواهد شد.