ورزش

آموزش؛همگانی؛تخصصی


آموزشی:

۱-شطرنج

۲-تنیس روی میز

۳-فوتبالدستی

۴-سوارکاری

۵-دفاع شخصی

۶-دو و میدانی