تور لیدری اکوتوریسم تخصصی

تورلیدری اکوتوریسم(طبیعت گردی)عمومی

دروس عمومی:آشنایی با وسایل وتجهیزات،بیماریهای سفر،فن بیان و…

دروس پایه:گیاه شناسی،جانورشناسی،زمین شناسی و…

دروس تخصصی:آشنا با کویرهای ایران،غارها،کوه ها وغیره

کارعملی:دو جلسه کمک تور لیدری با استاد عسگری،سخنرانی در همایش های گردشگری،مسئول برگزاری یک همایش و…